Nowe artykuły i felietony.

w/w ukażą się drukiem w Magazynie Elbląskim Wydawnictwa Uran

w/w ukażą się prawdopodobnie stopniowo na portalu wPrawo.pl

w/w ukażą się drukiem w magazynie Polski Szaniec

Pogłosowane.

Pogłosowane. 🙂

Jestem w zarządzie naszego okręgu. Miło. Będzie dużo ciekawej bibliotekarskiej pracy.

Kancelaria Prezydenta – odpowiedź.

Oto odpowiedź kancelarii Pana Prezydenta na moje pismo i petycje w sprawie groźby prywatyzacji ujęć wody pitnej oraz wdrożenia polskiej wersji programu No Kid Hungry.

 

BDK600.3859.2017.KA.WT

Pan Kamil Pawelak

Szanowny Panie

Potwierdzamy wpływ Pana e-maili z 15 i 23 maja 2017 roku, nadesłanych na prezydencką skrzynkę poczty elektronicznej.

Z uwagą zapoznaliśmy się z przedstawionymi przez Pana opiniami i sugestiami dotyczącymi m.in. kwestii dostępu do wody pitnej oraz programu dożywiania dzieci. Zapewniamy że prezentowane w korespondencji uwagi, apele i postulaty dotyczące m.in. obowiązujących regulacji prawnych i rozwiązań systemowych – zgłaszane przez obywateli i zainteresowane środowiska, stanowią istotny materiał, który jest w Kancelarii Prezydenta RP analizowany i traktowany jako istotny element dialogu społecznego.

Pragniemy jednocześnie wskazać, że zasygnalizowane propozycje w poruszanych przez Pana sprawach może Pan kierować także do właściwych organów administracji rządowej, w tym przede wszystkim do Ministra Środowiska (ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa), Ministra Zdrowia (ul. Miodowa 15, 00-950 Warszawa), a w przedmiocie programów dożywiania dzieci – Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00‐513 Warszawa). Jednocześnie nadmieniamy, że w Polsce jest obecnie realizowany wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Szczegółowe informacje na jego temat są dostępne na stronie internetowej ministerstwa: www.mrpips.gov.pl.

 

Z poważaniem

 

Witold Trębicki

Kierownik Zespołu

Biuro Dialogu i Korespondencji

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

  1. Wiejska 10, 00-902 Warszawa

tel. +48 22 695 26 56, fax +48 22 695 22 38

e-mail: listy@prezydent.pl